Algemene informatie

Temmerman & Bouckaert advocaten is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), met zetel te 9000 Gent, Sint-Martensstraat 16 en met kantoor op hetzelfde adres. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0474.605.063

De advocaten van het kantoor

1. Jan Temmerman

oefent het beroep van advocaat uit als zaakvoerder van ADVOCAAT JAN TEMMERMAN EBVBA, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – KBO 0473.776.110 (RPR GENT).

j.temmerman@tba.be

2. Peter Bouckaert

oefent het beroep van advocaat uit als zaakvoerder van PETER BOUCKAERT BVBA, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – KBO 0444.374.816 (RPR GENT).

p.bouckaert@tba.be

3. Eveline Temmerman

oefent het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam. KBO 0816.675.068 (RPR GENT).

e.temmerman@tba.be

4. Andreas De Rycke

oefent het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam. KBO 0538.846.678 (RPR GENT).

a.derycke@tba.be

5. Robin D’Huyvetter

Oefent het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam. KBO 0634.978.430 (RPR GENT).

r.dhuyvetter@tba.be

6. Morgan Bechet

Oefent het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam. KBO 0660.690.358 (RPR GENT).

m.bechet@tba.be

7. Niels Rogge

Oefent het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam. KBO 0661.710.838 (RPR GENT).

n.rogge@tba.be

8. Arthur Roosen

Oefent het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam. KBO 0662.524.450 (RPR GENT).

a.roosen@tba.be

Alle advocaten van ons kantoor zijn advocaat in België, ingeschreven aan de balie van Gent, en lid van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. Zij zijn allen onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (zie www.advocaat.be). De advocaten zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven in de rubriek ‘expertise’ van onze website.

Contact, info en klachtenbehandeling

U kan ons contacteren via de rubriek ‘contact’ op deze website of per e-mail via het persoonlijk e-mailadres van elke advocaat.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken via e-mail op het adres info@tba.be, of telefonisch op het nummer +32 (0)9 223 04 41.

Aansprakelijkheid & beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is in eerste rang verzekerd via de collectieve verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel. Deze verzekering heeft als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de (extra-) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep.

Er werden uitbreidingen van dekking aangegaan als volgt:

- advocaten Jan Temmerman en Peter Bouckaert: in tweede rang (polis CHARTIS EUROPE S.A. 323/3.016.702/014) tot beloop van 2.000.000 EUR per schadegeval / per advocaat / per jaar en in derde rang (polis GERLING – KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG 60/72044/23/004) tot beloop van 7.500.000 EUR per schadegeval / per advocaat / per jaar;

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de aansprakelijkheid van de advocaten van TBA - advocaten wegens beroepsfouten conventioneel beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd (te verminderen met de vrijstelling). Deze beperking is geldt niet in geval van opzet of grove fout van de advocaat. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de op dat ogenblik reeds aangerekende erelonen.

derdenrekeningen

Gelden die de advocaat(en) namens de cliënt houdt of ontvangt, worden op een speciale door de advocaat in overeenkomst met de balievoorschriften gehouden bankrekening, een zogenaamde derdenrekening, geboekt.

Nummer derdenrekening van het kantoor: BE09 4470 0890 8157

documentatie

Het bij TBA - advocaten aanwezige dossier (met uitzondering van de documenten waarvan de cliënt de teruggave vraagt) wordt niet langer dan vijf jaar bewaard, na versturing van de definitieve staat van erelonen en kosten.

toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De advocaten van TBA - advocaten verlenen hun diensten onder toepassing van het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is, met name de Rechtbanken van Gent (België).

ereloonbetwistingen

In het kader van een buitengerechtelijke geschillenbeslechting zijn de advocaten van TBA - advocaten inzake ereloonbetwistingen onderworpen aan de arbitrageregels inzake ereloonbetwistingen van de balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van de balie Gent van 1 februari 2009. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website van de balie te Gent (http://www.balie-gent.be/nl/burgers/home/erelonen/arbitrage).

De advocaten van TBA - advocaten zijn niet onderworpen aan andere gedragscodes.